Haber Detayı
10 Kasım 2016 - Perşembe 11:17
 
50000 LT MOTORİN, 4000 LT BENZİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
- Haberi
50000 LT MOTORİN, 4000 LT BENZİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

50000 Lt motorin, 4000 Lt benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası: 2016/468541

1-İdarenin

a) Adresi: B.Mustafa Paşa Mah. Zapçıoğlu Cd. No.13 44100 Sıtmapınarı 

  MALATYA MERKEZ/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası: 4223262266 - 4223255865

c) Elektronik Posta Adresi: hsm44.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının 

görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 50.000 Litre Motorin 4.000 Litre Benzin 

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 

  şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Yüklenici firmanın Malatya Belediyesi Sınırları içinde bulunan 

  pompa istasyonundan idarece belirlenen araçlara ikmal yapılacaktır.

c) Teslim tarihi: Satın alınan malların muayenesi ihale yetkilisi tarafından tayin 

  edilen muayene komisyonunca yapılacaktır. Akaryakıt ürünleri 

  isteklinin Malatya Belediyesi sınırları dahilindeki pompalardan 

  günlük olarak alınacaktır. teslimat 01.01.2016 -31.12.2016 tarihleri 

  arasında idarenin belirlediği miktarda günlük olarak yüklenicinin 

  pompasından temin edilecektir. Teslimat Müdürlüğümüzün görevli 

  personelleri denetiminde yapılacaktır. İl dışı ve ilçelerin ihtiyacı 

  olan yakıt yüklenici tarafından ATOS ile yapılamadığı takdirde çek 

  veya nakit olarak temin edilecektir. İdarenin talebi doğrultusunda İl 

  dışı veya ilçelere gidecek resmi otoların çek veya nakit ihtiyacı bir 

  gün önceden bildirilecek olup takip eden gün mutlak surette talep 

  karşılanmış olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: B.MUSTAFA PAŞA MAH.ZAPÇIOĞLU CAD.NO:13 

  BATTALGAZİ MALATYA

b) Tarihi ve saati: 25.11.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- İhaleye katılacak istekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde almış olduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgenin noter tasdikli suretini veya aslını teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

2- İhaleye iştirak edecek olanların en az 1 (bir) yıl süre ile (ihalenin yapıldığı tarihten itibaren) bayilik yada istasyon sözleşmesine sahip olduklarına dair sözleşmenin aslını veya noter onaylı tasdikli suretini vereceklerdir.

3-İhaleye iştirak edecek olan firmalar Gayri Sıhhi Müessese Belgesi vereceklerdir.

4- İsteklilerin adres göstereceği istasyonların Malatya Belediye sınırları içinde olduğunun ibraz edildiği belge.

5-Yüklenici firmanın ulusal bazda ATOS sistemine sahip olması gerekmektedir

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malatya Halk Sağlığı Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Halk Sağlığı Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                         

Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı