Haber Detayı
30 Haziran 2016 - Perşembe 13:25
 
6 KISIM 50 KALEM MUHTELİF YEDEK PARÇA VE SARF MALZEME 7'NCİ ANA JET ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
- Haberi
6 KISIM 50 KALEM MUHTELİF YEDEK PARÇA VE SARF MALZEME 7'NCİ ANA JET ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY  BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

6 Kısım 50 Kalem Muhtelif Yedek Parça ve Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası: 2016/221022

1-İdarenin

a) Adresi: 7'nci Ana Jet Üs K.lığı Akçadağ(Erhaç)/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası: 4222660060 (Dahili:4494,4010,4539) - 4222660049

c) Elektronik Posta Adresi: ngorgundur@kkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının 

görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 6 Kısım 50 Kalem Muhtelif Mal Alımı 1.Kısım: 18 Kalem Lastik Alımı 

  2.Kısım: 6 Kalem Lastik Alımı 3.Kısım: 4 KAlem Akü Alımı 4.Kısım: 

  7 Kalem Akü Alımı 5.Kısım: 8 Kalem Akü Alımı 6.Kısım 7 Kalem Cam 

  Suyu Vd.(Araç Sıvıları) Alımı

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 

  şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: 7'nci Ana Jet Üs K.lığı Akçadağ/Erhaç/MALATYA

c) Teslim tarihi: Teslim süresi 30 (Otuz) takvim günüdür. Teslim yeri 7'nci Ana Jet Üs 

  İkmal Tabur Komutanlığı (Mal Muayene Deposu)'dır. Taahhüt 

  konusu mallar belirtilen teslim programına ve teslim yerine uygun 

  olarak defaten teslim edilebilecektir. Taahhüt edilen malın son teslim 

  günü tatil gününe denk gelmesi durumunda teslimat tatili müteakip 

  ilk iş gününde yapılacaktır. Posta ve kargo ile malzeme teslimatı 

  kabul edilmeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: 2'nci Ordu İhale Komisyon Başkanlığı MALATYA

b) Tarihi ve saati: 21.07.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

 Alınacak  malzemeler,  Türk Standart Enstitüsü (TSE) veya Uluslararası kalite güvence ve ürün kalite belgelerinden en az birine sahip olacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 2'nci Ordu İhale Komisyon Başkanlığı MALATYA adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2'nci Ordu İhale Komisyon Başkanlığı MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                       (BASIN: 372620 www.bik.gov.tr)

Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı