Haber Detayı
31 Ekim 2016 - Pazartesi 13:05
 
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
- Haberi
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL  POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2017 Mali Yılı 12 Aylık, 12 Adet Şoförlü ve 1 Adet Şoförsüz Toplam 13 Adet Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası: 2016/441720

1-İdarenin

a) Adresi: Cevherizade Mahallesi Mücelli Cad.No:91 Battalgazi /MALATYA 

  44200 MALATYA MERKEZ/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası: 4223259922 - 4223235161

c) Elektronik Posta Adresi: malatya@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının 

görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Özel Hizmet Alımı Yoluyla 2017 Mali Yılı 12 Aylık Araç Kiralama 

  Hizmeti Alımı Özel Hizmet Alımı Yoluyla 2017 Mali Yılı 12 Aylık Araç 

  Kiralama Hizmeti Alımı 

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 

  şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çocuk Evleri 

  Koordinasyon Merkezi, Battalgazi Sosyal Hizmet Merkezi, Engelsiz 

  Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ve MİAD Çocuk 

  Evleri Sitesi Müdürlüğü.

c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Cehverizade Mahallesi 

  Mücelli Caddesi No : 91 PK 44200 - Battalgazi Malatya

b) Tarihi ve saati: 22.11.2016 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İlgili mevzuat gereği kiralanacak  14+1, 17+1  ve 27+1 yolcu kapasiteli araçlar için D2 yetki belgeleri ayrı ayrı ihale dosyası içinde idareye sunulacaktır.

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

-İhale konusu işin yapılabilmesi için (makine teçhizat kapsamında teknik özellikleri belirtilen 8 adet 4+1 kişilik hafif ticari araç, 1 adet 4+1 kişilik binek otomobil, 1 adet 8+1 kişilik minibüs, 1 adet 14+1 kişilik minibüs, 1 adet 17+1 kişilik midibüs ve 1 adet 27+1 kişilik otobüs) Hizmet Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinin "Makine Teçhizat ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler ve Kapasite Raporu" başlıklı 41.maddesinde belirtildiği üzere yeterlilik kriteri olarak belirlenmiş, aday ve isteklinin kendi malı olması gerekmektedir. İstekliler teklif kapsamında sunacakları kendi malı olan araçların ruhsat, demirbaş ve amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı, yada yeminli mali müşavir ( YMM ) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ( SMMM ) raporu ile tevsik edeceklerdir.

-Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamuda veya özel sektörde yapılan sürücülü araç kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muhasebe Müdürlüklerin Veznelerine döküman bedeli yatırıldıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Cehverizade Mahallesi Mücelli Caddesi No : 91 PK 44200 - Battalgazi Malatya . adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Cehverizade Mahallesi Mücelli Caddesi No : 91 PK 44200 - Battalgazi Malatya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

    (BASIN: 465656 www.bik.gov.tr)

Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı