Haber Detayı
15 Kasım 2016 - Salı 11:42
 
BUZLANMALARA KARŞI KULLANILMAK ÜZERE GÖL TUZU ALIM İŞİ BATTALGAZİ BELEDİYESİ
- Haberi
BUZLANMALARA KARŞI KULLANILMAK ÜZERE GÖL TUZU ALIM İŞİ BATTALGAZİ BELEDİYESİ

BUZLANMALARA KARŞI KULLANILMAK ÜZERE GÖL TUZU ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası: 2016/484267

1-İdarenin

a) Adresi: İSTİKLAL MAHALLESİ FAHRİ KOÇYİĞİT SOK NO:29 KAT:5 

  (Vilayet Arkası) 44100 BATTALGAZİ/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası: 4223236366 - 4223220050

c) Elektronik Posta Adresi: ms.avci@outlook.com.tr

ç) İhale dokümanının 

görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 500 TON GÖL TUZU

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 

  şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Battalgazi Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Fen İşleri 

  Müdürlüğü’nün belirleyeceği alanlara , idarenin belirteceği tarih ve 

  miktarlarda peyder pey teslim edilecektir.(Nakliye giderleri yüklenici 

  firmaya aittir.)

c) Teslim tarihi: Battalgazi Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Fen İşleri 

  Müdürlüğü’nün belirleyeceği alanlara , idarenin belirteceği tarih ve 

  miktarlarda peyder pey teslim edilecektir.(Nakliye giderleri yüklenici 

  firmaya aittir.)

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Battalgazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü : İstiklal Mah. 

  Fahri Koçyiğit Sokak No:29 (Vilayet Arkası) Battalgazi / MALATYA

b) Tarihi ve saati: 25.11.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Battalgazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü : İstiklal Mah. Fahri Koçyiğit Sokak No:29 (Vilayet Arkası) Battalgazi / MALATYA adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Battalgazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü : İstiklal Mah. Fahri Koçyiğit Sokak No:29 (Vilayet Arkası) Battalgazi / MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.   

Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı