Haber Detayı
25 Temmuz 2016 - Pazartesi 16:13
 
DARENDE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ KALORİFER YAPIMI VE TESİSAT-TAMİRAT VE ONARIMI VE PÜTÜRGE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ MİSAFİRHANE TESİSAT, TAMİRAT, ONARIM (YAPIM) İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MALATYA
- Haberi
DARENDE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ  KALORİFER YAPIMI VE TESİSAT-TAMİRAT VE  ONARIMI VE  PÜTÜRGE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ MİSAFİRHANE TESİSAT, TAMİRAT,  ONARIM (YAPIM) İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MALATYA

Darende Orman İşletme Şefliği Kalorifer Yapımı ve Tesisat-Tamirat ve Onarımı ve Pütürge Orman İşletme Şefliği Misafirhane Tesisat, Tamirat, Onarım (YAPIM) İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2016/271920

1-İdarenin

a) Adresi: ÇÖŞNÜK NECİP FAZIL KISAKÜREK 4 44320 MALATYA 

  MERKEZ/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası: 4223712070 - 4223712077

c) Elektronik Posta Adresi:

ç) İhale dokümanının 

görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 3 Kısım tesisat tamirat ve onarım işi.

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Malatya Orman İşletme Müdürlüğü, Darende ve Pütürge 

  Orman İşletme Şeflikleri.

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 

  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür. 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Malatya Orman İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati: 04.08.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gzetede yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" ekinde bulunan cetvelde belirtilen (B) Üst yapı bina işleri, (C) Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri ve (D) elektrik İşleri gruplarına ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat ve Makina Mühendisliği ve Mimarlık fakülteleri mezuniyet belgeleri veya diplomaları.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malatya Orman İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N)  1,00 Kamu ihale genel tebliğinin 45.1.1.1. Maddesi esaslarına göre belirlenmiştir.                           

(BASIN: 393008 www.bik.gov.tr)

Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı