Haber Detayı
08 Eylül 2016 - Perşembe 15:08
 
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI (5 KALEM) 2.ORDU KOMUTANLIK KARARGAHI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
- Haberi
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI (5 KALEM) 2.ORDU KOMUTANLIK KARARGAHI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI  GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI (5 KALEM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası: 2016/335485

1-İdarenin

a) Adresi: ZAFER MAHALLESI MEHMET BUYRUK CADDESI 0 44100 

  BATTALGAZİ/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası: 4223715800 - 4223715832

c) Elektronik Posta Adresi: ngorgundur@kkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının 

görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: KIRTASİYE MALZEMESİ (5 KALEM)

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 

  şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Tşn.(Tük.) 222 Mal Saymanlığı Çakmak Kışlası Yeşilyurt/Malatya 

c) Teslim tarihi: Mallar sözleşmenin imzalanmasını müteakip (bir sonraki gün) 15 

  (onbeş) takvim günü içerisinde Tşn.(Tük.) 222 Mal Saymanlığına 

  (Çakmak Kışlası Yeşilyurt/Malatya) defaten teslim edilecektir. Ayrıca 

  işe başlama tebligatı yapılmayacaktır. 10.3.2. Taahhüt edilen 

  malların son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat 

  tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Tatil gününe rastlayan 

  teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk günde yapılmazsa, sözleşme 

  tasarısının 34'üncü maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü 

  ve iş saatlerinde yapılır. 10.3.3. Teslim süresine muayenede geçen 

  süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı 

  teslim edip muayene için hazır olduğuna dair idareye yazılı 

  müracaatta bulunduğu tarihte başlayan ve muayene raporunun 

  yükleniciye tebliğ tarihine kadar geçen süredir. 10.3.4. Teslim edilen 

  mal, kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde 

  (ret edilme hali dışında) geri verilmeyecektir. 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: 2'nci Ordu İhale Komisyon Başkanlığı Battalgazi/MALATYA 

b) Tarihi ve saati: 27.09.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kuru cuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 2'nci Ordu İhale Komisyon Başkanlığı BATTALGAZİ/MALATYA adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2'nci Ordu İhale Komisyon Başkanlığı Battalgazi/MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                       

(BASIN: 428917 www.bik.gov.tr)

Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı