Haber Detayı
08 Eylül 2016 - Perşembe 15:08
 
M-Ç HAT: KM:47+540--68+615 VE 68+993' İLE N-M HAT: KM:156+109'DEKİ ÇELİK KÖPRÜLERİN KUMLANARAK BOYANMASIT.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE TAŞINMAZ MALLAR MÜDÜRLÜĞÜ
- Haberi
M-Ç HAT: KM:47+540--68+615 VE 68+993' İLE N-M HAT: KM:156+109'DEKİ ÇELİK  KÖPRÜLERİN KUMLANARAK BOYANMASIT.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE TAŞINMAZ MALLAR MÜDÜRLÜĞÜ

M-Ç HAT: KM:47+540--68+615 ve 68+993' ile N-M HAT: KM:156+109'deki ÇELİK KÖPRÜLERİN KUMLANARAK BOYANMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2016/353777

1-İdarenin

a) Adresi: INÖNÜ MAHALLESİ ISTASYON CADDESİ 44070 

  MALATYA MERKEZ/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası: 4222124800 - 4222124820

c) Elektronik Posta Adresi: 5bolgeinsaatihale@tcdd.gov.tr

ç) İhale dokümanının 

görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 6520 m2 Demir yüzeylerinin(Silis Quartz) Kumla Kompresör 

  kullanılarak raspa edilmesi. 652 m2Kum, raspa veya zımpara ile 

  temizlenmiş demir imalat yüzeylerinin 400 mikron boyanması(Epoxy 

  Coaltar) boya ile iki kat boyanması

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 

  şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: MALATYA

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi 

  yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: ÖZALPER MAH İSTASYON CAD.

b) Tarihi ve saati: 27.09.2016 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

( İHALE ÜZERİNDE KALAN FİRMA YER TESLİMİ SIRASINDA BU ŞARTLARI SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR) 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 38. maddesi gereğince 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirilmesi zorunlu hale gelecektir. Teşekkülümüzde alt işveren ya da taşeron olarak çalışma yapan tüm firmaların, işe başlamadan önce İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirmesi, gerekli İSG çalışmalarını tamamlaması ve Kurumumuzun görevlendireceği İş Güvenliği Uzmanları tarafından denetlenmeden çalışmalara başlanmaması önem arz etmektedir. Tüm alt işverenlerimizden ve taşeronlardan aşağıdaki evraklar istenecek ve, evraklar tamamlanmadan işbaşı yaptırılmayacaktır.

 1-İSG Eğitim Katılım Formu (Katılımcılar, İşveren, İş Güv. Uzmanı ve İşyeri Hekimi Tarafından İmzalı)

2- Risk Değerlendirmesi (İmzalı ve iş yerimize özel olarak hazırlanmış),

3- İşyeri hekimi sözleşmesi,

4-İş Güvenliği Uzmanı sözleşmesi,

5-Kişisel Koruyucu Donanım Teslim Tutanağı (Çalışanlar tarafından İmzalanmış),

6-Çalışanın Yapacağı İşlerle İlgili Güvenlik Talimatları,

7-İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu (İşyeri Hekimi Onaylı)

8-Varsa kullanılan kimyasallarla ilgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS),

9Yüksekte çalışma yapacak kişiler tarafından imzalanmış "Yüksekte Çalışma İzin Formu"

 Demiryolu hatları üzerinde, demiryolu kenarında ve demiryolu yakınında  yapılacak, inşaat, bakım, onarım, temizlik, yükleme, boşaltma ve benzeri işlerde trenlerin trafik emniyeti ve çalışmaların demiryolu trafiğine karşı korunması ile ilgili tüm riskleri içeren Risk Değerlendirmesi ve bu risklere karşı alınacak tedbirleri gösteren (Yetkili Birimlerce düzenlenmiş ve onaylanmış)  belgeler iş üzerinde kalan istekli yer teslim yapılmadan önce bu belgeyi İdareye teslim edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A) I Gurubu İşler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat mühendisi,Makina Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 5. BÖLGE EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

03/05/2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazete ilanı ile TCDD nin yapım işleri ihalelerinde uygulanacak sınır değer (N) kat sayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.                       (BASIN: 428114 www.bik.gov.tr)

Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı