Haber Detayı
30 Kasım 2016 - Çarşamba 11:53
 
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR MALATYA KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
- Haberi
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR MALATYA KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ  KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2016/516778

1-İdarenin

a)Adresi: KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI İNÖNÜ CAD NO:197/ 

  44100 İNÖNÜ MAH. YEŞİLYURT/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası: 4223232942 - 4223232912

c) Elektronik Posta Adresi: malatya@kulturturizm.gov.tr

ç) İhale dokümanının 

görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-t-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: a)-Kongre ve Kültür Merkezi 4 (Kişi) b)-Sabancı Kültür Merkezi 

  1 ( Kişi) c)-Darende İlçe Halk Kütüphanesi Sadrazam Mehmet Paşa) 

  Müdürlüğü Darende /Malatya  (2  kişi) d)-  Müze Müdürlüğü orenyeri 

  1 (kişi)

  Ayrıntılı   bilgiye   EKAP'ta   yer   alan   İhale   dokümanı   içinde   

  bulunan   idari   şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: MALATYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KONGRE VE 

  KÜLTÜR MERKEZİ TOPLANTT SALONU

c) Süresi: İşe başlama tarihi 02.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: MALATYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KONGRE VE 

  KÜLTÜR MERKEZİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati: 22.12.2016-14:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3.ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve İlgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

ÖZEL GÜVENLİK FALİYET İZİN BELGESİ

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler İle tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yapnrılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartm korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi

kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul İşlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu İş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı MALATYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ İDARİ ŞUBE adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MALATYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ İDARİ ŞUBE

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstektiler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 İnci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                       

(BASIN: 498865 www.bik.gov.tr)

Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı