Haber Detayı
11 Kasım 2016 - Cuma 10:03
 
ÖZEL GÜVENLİK TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
- Haberi
ÖZEL GÜVENLİK TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Güvenlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2016/471632

1-İdarenin

a) Adresi: ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ ANKARA ASFALTI 

  ÜZERİ 44080 YEŞİLYURT/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası: 4222121044 - 4222121052

c) Elektronik Posta Adresi: malatyaseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının 

görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 30 Personel ile 1 Yıl Süreli Özel Güvenlik Hizmet Alımı,

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 

  şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Malatya Şeker Fabrikası Sahası

c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 365 (Üçyüzaltmışbeş) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu Özalper Mah. 

  Karakavak Mevkii YEŞİLYURT/MALATYA

b) Tarihi ve saati: 05.12.2016 - 14:00

4. İhaleye  katılabilme  şartları  ve  istenilen  belgeler  ile  yeterlik   değerlendirmesinde   uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından,ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel  kişi  olması  halinde, ilgili  mevzuatı  gereği  kayıtlı  bulunduğu  ticaret ve/ veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin  içinde  bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale  konusu  işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde istekli adına düzenlenmiş “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” vermesi zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine  göre  tüzel  kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından  iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla  hissesine  sahip  ortağına  ait  olması  halinde, ticaret  ve  sanayi  odası /ticaret odası bünyesinde bulunan  ticaret  sicil  memurlukları   veya  serbest  muhasebeci, yeminli  mali  müşavir  yada  serbest muhasebeci mali müşavir tarafından  ilk  ilan  tarihinden  sonra  düzenlenen ve düzenlendiği  tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin  % 30 oranından  az olmamak üzere, ihale konusu  iş  veya  benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. 5188 Sayılı  Özel  Güvenlik  Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında, kamuda veya özel sektörde yapılan özel güvenlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY  (Türk Lirası) karşılığı Malatya Şeker Fabrikası  Ofis  Binası  Ticaret  Servisi  Özalper  Mah.  Karakavak  Mevkii  YEŞİLYURT/ MALATYA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye  teklif  verecek  olanların  ihale  dokümanını  satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale  tarih  ve  saatine  kadar  Malatya  Şeker  Fabrikası  Ofis  Binası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak  Mevkii  YEŞİLYURT/MALATYA  adresine  elden  teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler  tekliflerini, Birim  fiyatlar  üzerinden  vereceklerdir. İhale  sonucu  üzerine  ihale  yapılan istekliyle,her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.          (BASIN: 476746 www.bik.gov.tr)

Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı