Haber Detayı
30 Kasım 2016 - Çarşamba 11:52
 
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR MALATYA KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLİĞİ MÜSTEŞARLIK
- Haberi
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR   MALATYA KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE  TURİZM BAKANLİĞİ MÜSTEŞARLIK

10 KİŞİLİK PERSONEL ( TEMİZLİK 8 KİŞİ. NİTELİKLİ 2 KİŞİ) HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine güre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2016/515804

1-İdarenin

a) Adresi: KONGRE VE Kİ'LTİR MERKEZİ BİNASI İNÖNÜ CAD NO: 

  197/ 44100 İNÖNÜ MAH YEŞİLYURT/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası: 4223232942 - 4223232912

c) Elektronik Posta Adresi: malatya@kulturturizm.gov.tr 

ç)   İhale  dokümanının      

görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 ADET 10 KİŞİLİK PERSONEL (TEMİZLİK 8 KİŞİ, NİTELİKLİ  

  2 KİŞİ) HİZMET ALIMI

  Ayrıntılı bilgiyi' EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 

  şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ /MALATYA

c) Süresi: İşe başlama tarihi 02.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: İNÖNÜ MAHALLESİ İNÖNÜ CAD. NO: 197 YEŞİLYURT/ MALATYA

b) Tarihi ve saati: 22.12.2016 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da İlgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin İçinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Cazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel İçeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer İşlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Genel Temizlik işleri,

Işık ve Ses Hizmeti işleri

5.Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İL KÜLTÜR VE TURİZM  MÜDÜRLÜĞÜ KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ Mali İşler servisi / MALATYA adresinden satın alınabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EK AP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL KÜLTÜR VE TURİZM  MÜDÜRLÜĞÜ  KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ Toplantı Salonu MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan İstekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu İhalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altm iş) takvim günüdür,

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez,

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama İstenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                     

(BASIN: 498852 www.bik.gov.tr)

Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı