Haber Detayı
15 Kasım 2016 - Salı 11:45
 
T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI Malatya Bölge Müdürlüğü KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) VE MOTORİN (DİĞER) AKARYAKIT ALIM İHALESİ
Resmi İlan Haberi
T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI Malatya Bölge Müdürlüğü KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) VE MOTORİN (DİĞER) AKARYAKIT ALIM İHALESİ

Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve Motorin (Diğer) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası:2016/477553

1-İdarenin

a) Adresi: CEVATPAŞA MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO:22/A - 

  YEŞİLYURT / MALATYA MALATYA MERKEZ/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası: 4223233041 - 4223230784

c) Elektronik Posta Adresi: tuik.malatya@tuik.gov.tr

ç) İhale dokümanının 

görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: Bölge Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan : Resmi ve kiralık

  taşıtlar için 25.000 Litre MOTORİN (Diğer) ve 500 Litre 

  KURŞUNSUZ BENZİN (95 Oktan) alımı yapılacaktır.

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 

  idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü taşıtlarının

  ihtiyacı olan akaryakıt ürünleri ( Motorin <diğer>- Kurşunsuz benzin 

  <95 oktan>), Yurt genelinde yüklenicinin kendisinin veya bağlı 

  olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin bayilerine ait istasyonlarından 

  taşıtlara, peyder pey teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi: 02/01/2017-29/12/2017 tarihleri arasında teknik şartname 

  hükümlerine göre teslim alınacaktır.3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Cevatpaşa mah. Turgut Özal bulvarı no:22/A Yeşilyurt/ MALATYA

b) Tarihi ve saati: 24.11.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler T.C.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış, piyasada faaliyet gösterebileceklerine ait lisans belgesinin aslı veya noter onaylı suretini (sözleşme süresi sonuna kadar geçerli olacaktır) verecektir.

 İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

1) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

3) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Ayrıca,

a- İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

b- İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

c- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,

d- İstekli dağıtıcı ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan dağıtıcı lisansı,

e- Yüklenici, Bölge Müdürlüğümüzün bulunduğu Malatya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan içerisinde Araç Tanıma sistemi (OYAS-ATC) bulunan en az 2 bayii (istasyon) ve Bölge Müdürlüğümüze azami  30 km mesafede olan 2 bayii (istasyon),  Elazığ İli Sınırları içerisinde en az 1(bir) bayii(istasyon) Bingöl İli Sınırları içerisinde en az 1(bir) bayii(istasyon) ile Türkiye genelinde Araç Tanıma Sistemi bulunan en az 80 bayii (istasyon) olduğunu belgelendirecektir. İstekli ile aynı taşıt tanıma sistemi ağında bulunan bayilerin adreslerinden, iki bayii adresi arasındaki mesafeler 500 (Beşyüz) Km. 'den fazla olamaz.  Bu şartı sağlamadığı tespit edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı : TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü İdari Mali İşler Servisi 2.kat (Cevatpaşa mah. Turgut Özal bulvarı no:22/A Yeşilyurt/ MALATYA) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisi 2.kat 7 nolu oda (Cevatpaşa mah. Turgut Özal bulvarı no:22/A Yeşilyurt/ MALATYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.      (BASIN: 478970 www.bik.gov.tr)

Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı