Haber Detayı
15 Kasım 2016 - Salı 11:44
 
TIBBİ SARF (KAN GAZLARI ANALİZ KİTİ) MALZEME SATIN ALINACAKTIR TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ UYG. VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
- Haberi
TIBBİ SARF (KAN GAZLARI ANALİZ KİTİ) MALZEME SATIN ALINACAKTIR TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ UYG. VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM  KURUMLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Biyokimya Lab Ünitesi İhtiyacı 1 kalem tıbbi sarf (Kan Gazları Analiz Kiti) malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası: 2016/469917

1-İdarenin

a) Adresi: İNÖNÜ ÜNIVERSITESI TURGUT ÖZAL TIP MERKEZ ELAZIG 

  YOLU 10.KM. 1 44315 MALATYA MERKEZ/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası: 4223410660 - 4223410729

c) Elektronik Posta Adresi: totmsatal@inonu.edu.tr

ç) İhale dokümanının 

görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 75.000 test Reagent Paket (Kan Gazı Kiti)

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 

  şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Deposu-Malatya

c) Teslim tarihi: Sözleşme firma tarafından imzalandıktan sonra malzeme teslimi için 

  düzenlenen her bir sipariş formunun yükleniciye tebliğinden itibaren 

  30 (otuz) takvim günü içinde teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi 

  365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 1.Kat İhale Salonu-Malatya

b) Tarihi ve saati: 06.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

09.01.2007 tarih ve 26398 sayılı resmi gazetede yayımlanan tıbbi cihaz, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihaz ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmelikleri kapsamına dahil olan ürünler için “Sağlık Bakanlığı tarafından Onaylıdır” ibaresi bulunması zorunludur. Kapsam dışı olan malzemeler için üretici veya ithalatçı firmanın beyanı esastır.

İstekliler, teklif ettikleri ürün/ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası (UBB) ve barkod numaralarını içeren “Sağlık Bakanlığından Onaylıdır” ibaresinin de yer aldığı belgeyi ihale dosyasına ekleyeceklerdir.  Ayrıca istekliler teklif mektuplarında  ürünlerin hemen yanında veya altında, parantez içinde veya tanzim edilerek onaylanacak ek bir liste halinde ürüne/ürünlere ait UBB numaralarını yazacaklardır.

Ayrıca piyasaya tıbbi cihazlar/ürünler arz eden ve ihaleye teklif veren isteklilerin, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) da ilgili ürünlerin tedarikçi firmaların (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ile ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde aşağıdaki unsurlar göz önüne alınacaktır. Toplam puanı en yüksek olanda ihale bırakılacaktır.

Cihazın fiyatı % 75

Cihaz dışı unsurlar % 25

Teklif edilen fiyat : 75 puan (en düşük fiyat 75 puan kabul edilip diğer teklifler ters orantı yolu ile 75 puana göre puanlandırılacaktır)

a) Teklif edilecek cihazların dördünün de aynı model ve hiç kullanılmamış olması (5 puan) 

b) Hasta vücut sıcaklığı farklı olan durumlarda bu değer cihaza girilerek verilen sıcaklığa uygun sonuç alınabilmesi  (5 puan )

c) Pıhtı yakalama sisteminin olması (5 puan)

d) Co-oximetre ünitesinin interferansları elimine etmek için ultrasonik hemolizasyon yöntemi ile çoklu dalga boyunda ölçüm yapması veya hiçbir kimyasal madde kullanmadan, hemolizasyon yapmadan tam kanda spektrofotometrik olarak ölçüm yapması (5 puan)

e) Tüm parametreleri 100 µl'den daha az kan örneği ile çalışabilme özelliğine sahip olması (5 puan)

Yukarıdaki maddelerin değerlendirilmesi sonucunda en yüksek puanı alan isteklinin teklifi avantajlı teklif olarak kabul edilecektir.

Örnek:

A firması teklifi:

Cihazın bedeli: 12.000 TL

Cihazın teklif bedeli :  75 puan

a) Teklif edilecek cihazların dördünün de aynı model ve hiç kullanılmamış olması (5 puan) 

b) Hasta vücut sıcaklığı farklı olan durumlarda bu değer cihaza girilerek verilen sıcaklığa uygun sonuç alınabilmesi  (0 puan )

c) Pıhtı yakalama sisteminin olması (0 puan)

d) Co-oximetre ünitesinin interferansları elimine etmek için ultrasonik hemolizasyon yöntemi ile çoklu dalga boyunda ölçüm yapması veya hiçbir kimyasal madde kullanmadan, hemolizasyon yapmadan tam kanda spektrofotometrik olarak ölçüm yapması (0 puan)

e) Tüm parametreleri 100 µl'den daha az kan örneği ile çalışabilme özelliğine sahip olması (0 puan)

Toplam: 80 puan

B  firması teklifi:

Cihazın bedeli: 15.000 TL

Cihazın teklif bedeli için (ters orantılı) 12.000x75/15.000=60

a) Teklif edilecek cihazların dördünün de aynı model ve hiç kullanılmamış olması (5 puan) 

b) Hasta vücut sıcaklığı farklı olan durumlarda bu değer cihaza girilerek verilen sıcaklığa uygun sonuç alınabilmesi  (5 puan )

c) Pıhtı yakalama sisteminin olması (5 puan)

d) Co-oximetre ünitesinin interferansları elimine etmek için ultrasonik hemolizasyon yöntemi ile çoklu dalga boyunda ölçüm yapması veya hiçbir kimyasal madde kullanmadan, hemolizasyon yapmadan tam kanda spektrofotometrik olarak ölçüm yapması (5 puan)

e) Tüm parametreleri 100 µl'den daha az kan örneği ile çalışabilme özelliğine sahip olması (5 puan)

Toplam: 85 puan

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Satınalma Birimi-Malatya adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Satınalma Birimi-Malatya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.      (BASIN: 479481 www.bik.gov.tr)

Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı